Společnost HŠBETON s.r.o. (dále jen „my“) provádíme zpracování Vašich osobních údajů, opravňuje nás k tomu buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností nebo oprávněné zájmy.  
Vaše osobní údaje zpracováváme po odeslání poptávkového formuláře ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost HŠBETON s.r.o., se sídlem Grussova 828/10, 152 00 Praha - Hlubočepy, identifikační číslo: 26087472, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka C 166849.
  • Naše kontaktní údaje jsou následující: HŠBETON s.r.o. Budějovická 633, 384 51 Volary.
  • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  • splnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy.
  • splnění právních povinností, které se na nás vztahují.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak nám ukládají obecně závazné právní předpisy.
Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na:
- Přístup (Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme.).
- Opravu (Když zjistíte, že osobní údaje jsou nepřesné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili.).
- Výmaz (Vaše údaje vymažeme, pokud to není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti).
- Vznesení námitky (Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu.).
- Podání stížnosti (Když se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy).
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji z naší strany splnit.